Дискусионен клуб "Да мислим възпитанието" - 12.05.2011

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ (МКБППМН) – функция и роля. Община Враца.


Представени от г-н Валери Пеевски, секретар на МКБППМН
Воден от разбирането, че не наказателната репресия, а алтернативата на наказанието, осъществявана чрез мерки за социално и възпитателно въздействие биха повлияли по-силно на детето за промяна в поведението му, българският законодател е уредил превенцията и противодействието на детското асоциално поведение със специален закон - Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН). С този закон са регламентирани дейността и функциите на системата от: Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЦКБППМН); МКБППМН; Детски педагогически стаи; Социално-педагогически интернати и Възпитателни училища-интернати; Домове за временно настаняване на малолетни и непълнолетни.
Българският законодателен подход е в пълно съответствие с международните правни актове. Минималните стандартни правила на ООН за правораздаване при непълнолетните (Пекински правила) препоръчват т.н. отклоняване от наказателно правосъдие (правило 11). Според това правило полицията и прокуратурата трябва да имат правомощие да приключват случаите с ненавършили пълнолетие правонарушители "без прибягване до формално съдебно производство". Тези принципи стоят в основата на правната уредба на системата за превенция и противодействие на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в България.
Какви са основните функции, роля и задачи на обществените възпитатели и МКБППМН ще бъдат представени в контекста на съществуващата правна рамка и потенциал на общността за превенция и корективни мерки в община Враца.
ЗАПОВЯДАЙТЕ ВСЕКИ ЧЕТВЪРТЪК, ОТ 18.00 ЧАСА В МЛАДЕЖКИ ДОМ, информационен център

Мисията на гражданска мрежа „Активна общност Враца” е създаване на условия и мерки за ефективна превенция от извършване на противообществени прояви сред деца и младежи на територията на община Враца в рамките на общността.
 


Горе