Среща на младежки работници в Плевен

 Екипът на Младежки дом-Враца и МИКЦ-Враца, както и младежки работници от Северна България се събраха на двудневна среща в края на миналата седмица в Плевен, за да обединят усилията си за по-ефективно гражданско участие в процеса на развитие на системите за подкрепа на младежки дейности и на капацитета на гражданските организации, работещи в младежката сфера. Форумът бе организиран от неправителствената организация „Плевенски обществен фонд - Читалища”, която работи по проект „Младежката работа в България – история, настояще и бъдеще”. Проектът отговаря на предизвикателствата пред развитието на общността на младежките работници, които се поставят от Националната стратегия за младежта 2010-2020, приета от Министерския съвет, Резолюцията за младежката работа, приета от Съвета на министрите на ЕС на 19 ноември 2010 г., Европейското портфолио на младежкия работник, препоръчано от Съвета на Европа, и приетия в България през 2012 г. Закон за младежта, който за първи път дава легална дефиниция на "младежка работа" и "младежки работник".
В България има над 2000 младежки работници (част от тях работят в общини, областни администрации и други публични институции и граждански организации, ангажирани с младежката политика, а други са доброволци), които имат значима роля за оказване на специална подкрепа за личностното, общественото и икономическото развитие и овластяването на младите хора, за пълноценно участие в обществото, съобразено с особеностите на младежката възраст.
Член 32 от Закона за младежта поставя изискване младежкият работник да е преминал специално обучение за работа с младежи и/или да е придобил професионален опит за работа с младежи и изпълнение на младежки дейности. Националните и общинските програми за младежта следва да включват дейности в подкрепа на развитието и специалното обучение на младежкия работник. През 2011 г. в Националната класификация на професиите в единична група 3412 - Приложни специалисти по социална работа, беше създадена длъжността „Младежки работник“ с код на длъжността: 3412-3017 и код НКП 96.
Основата цел на проекта „Младежката работа в България: история, настояще и бъдеще” е да допринесе за развитие на професионалната общност на младежките работници в България в контекста на историята, стандартите и практиката на младежката работа в Европа чрез разработване и разпространение на етичен кодекс на младежкия работник;
разработване и разпространение на професионални стандарти на младежкия работник;
иницииране на национална професионална мрежа на младежките работници; организиране на регионални и национален форуми на младежките работници;
развитие на интернет ресурсен център за младежките работници.


Горе